Tawba Moskee

Lochem

Visie

 

Integratie

Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van Tawba Moskee geen keuze, maar een ´must´. Nieuw- en oudkomers dienen zich de geschreven en ongeschreven regels eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Nadrukkelijk vermelden wij hier volledigheidshalve dat dit een proces is wat van twee kanten moet komen.

 

Emancipatie

Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Hiermee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen. Assimilatie wijzen wij af, evenals het krampachtig vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst.

 

Participatie

Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit komt onder andere neer op een actieve opstelling op het gebied van onderwijzen en de arbeidsmarkt. Participeren betekent ook een actieve houding in het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema.

 

Onze missie is om bij te dragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de gemeente Lochem tussen de autochtone en de achterban van de Tawba Moskee. Dit door middel van een plek waar mensen ongeacht ras, kleur, nationaliteit en leeftijd bij elkaar kunnen komen voor het delen van kennis en ervaringen en het organiseren van sociaal culturele activiteiten om zo de integratie, emancipatie en participatie te bevorderen. En zo een betere levenssfeer te creëren in de Lochemse samenleving.

 

Doneer

Bedrag